Оживеани фотографии од старо Скопје

Дамјан Цветков-Димитров пронаоѓа стари фотографии од Скопје, ги колоризира, зголемува и подготвува со модерни методи на пост-обработка. 

Според него, поради староста на фотографиите процесот е неизвесен - некогаш резултатите се извонредни, некогаш е многу тешко што било да се извлече.

Повеќе негови обработки можете да видите на фејбук-страната Time travel through Macedonia.

Извор: Time travel through Macedonia