Импресум

Скопје инфо е првиот и единствен градски, комерцијален информатор во Скопје. Функционираме со уникатен пристап со кој на читателите им ги  пренесуваме секојдневно сите нови информации и случувања во градот. 

Редакција:

Христина Николовска
Дејан Цветковски
Марија Петровска 
 

Издавач:

ДМС Комуникација ДООЕЛ Скопје

ул. Димо Хаџи Димов бр. 27
 

Контакт:

Редакцијаcontact@skopjeinfo.mk
Маркетингmarketing@skopjeinfo.mk
 

Телефон: 070/284-035