Отиде едно најголемите дрва у првиот дел на паркот. Никој не се побуни. 19 јули 2018.