Теренска вакцинација: На 22 јули ќе се одвива на овие места

Теренската вакцинација на населението продолжува и на 22 јули. Погледнете каде ќе има пунктови во продолжение:

Тетово – Селце, Вејце, Лавце 

Гостивар – Дебреше, Врањовце 

Ресен – Горнa Бела Црква, Долна Бела Црква, Сопотско, Козјак, Евла, Горно Дупени, Болно 

Штип – Калаузлија, Јунузлија, Парналија, Кучица 

Свети Николе – Малино, Преод 

Струга – Корошишта 

Ростуше – Требиште, Велебрдо 

Струмица – Муртино, Габрово 

Неготино – Бесвица, Барово 

Пробиштип – Плешенци 

Кочани – Тркање 

Кичево – Г.Строгомиште, Д. Строгомиште 

Битола – Добромири, Д.Агларци, Г.Агларци, Делбеговци,Дедебалци, Путурус, Црничани, Добрушево, Алинци, Мусинци, Мојно, Ношпал 

Охрид – Рамне, Велестово, Рача, Шипокно, Коњско, Елшани, Лагадин 

Македонски брод - Лаг, Калуѓерец, Могилец 

Велес -  Виничани, Ногаевци, Водоврати, Кочилари 

Скопје – Драчево, Батинци 

Берово - Ратево