Се зголеми минималниот износ на К-15

Законскиот минимален износ на К-15 изнесува 40 отсто од основицата која се утврдува на денот на донесување на одлука за исплата, а се пресметува врз основа на просечната нето плата остварена во последните три месеци.

Од 1 јули почнува исплатата на К-15 на работниците, кој годинава изнесува 13.672 денари, а овој раст на регресот за годишен одмор е предизвикан со растот на платите во Македонија.

К-15 се исплатува еднаш во текот на годината, а крајниот рок за исплата на регресот е 31 декември.