ЕЛЕМ Турс вработув... Плата 33.600 денари

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работните односи (Службен весник бр. 167/2015, 27/2016) и член 5, 6, 7, 8 и 9 од Колективниот договор на Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт, ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, a во врска со Одлуката за потреба од засновање на работен однос бр. 04711/1 од 07. 07. 2017 година,

ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
ОБЈАВУВА ЈАВЕН ОГЛАС

За потреба од засновање на работен однос во Дирекција на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, за извршување на работи на неопределено време, за следните работни места:

- 1 (еден) извршител на работно место „Сметководител" во Дирекција на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, во Служба за финансиски и комерцијални работи.

Кандидатите покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови: VII степен 240 ЕКТС, ВССекономски факултет, отсек сметководство, 3 години работно искуство и одлично познавање на англиски јазик.

Паричниот износ на основната плата е 33. 660, 00 денари.

- 1 (еден) извршител на работно место „Одговорен референт за набавки" во Дирекдија на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, во Служба за финансиски и комерцијални работи.

Кандидатите покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови: VII степен 240 ЕКТС, ВССекономски или правен факултет, 3 години работно искуство и одлично познавање на англиски јазик.

Паричниот износ на основната плата е 33. 660, 00 денари.

Работната недела трае 5 (пет) работни дена, од понеделник до петок. Полното работно време на работникот изнесува 40 часа неделно, a во текот на работниот ден ќе трае 8 часа и тоа со почеток од 08:00 часот до16:00 часот.

Огласот трае 5 (пет) работни дена од денот на огласувањето.

Со пријавата, кандидатите да достават:
- Доказ за завршено образование (оригинал или копија заверена на нотар);
- Доказ за работно искуство (листа од ПИОМ);
- Уверение за државјанство (копија);
- Кратка биографија и мотивационо писмо;
- Контакт телефон.

Некомплетните и ненавремено доставени пријави нема да се земат во предвид при разгледувањето.
Изборот ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот на пријавување.
Пријавата со потребните документи, од која се гледа дека кандидатот ги исполнува општите и посебните услови, да се достават на адреса:
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, Дирекдија
ул. 11 Октомври, бр. 9, Скопје (со ознака „за јавен оглас")

Активен до: 18.07.2017

Оглас за вработување во Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија - плата 30.700 денари

Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија -ЗЕЛС, има потреба од вработување на:

Еден (1) извршител на работно место Советник за Информатичка технологија.

1 Општи потребни квалификации за еден (1) извршител за информатичка технологија:

-Високо образование Факултети за Информатички науки, за Информатички технологии или останати технички факултети;
-Напредно познавање во развој на web базирани апликации:РНР, HTML, СЅЅ, JavaScript, Java, Веб сокети Glassfish, Node. JS да наведат примери каде што го стекнал знаењето и на кои проекти)
-Основни познавања на следните програмски јазици: .NET, С#;
-Практични и теоретски знаења од областа на релациони бази на податоци: Напредно познавање на MySQL и основно на MSSQL;
-Напредно познавање на операции во Linux server околина и Apache сервер и основно познавање во SharePoint, windows server, AD, Asp. NET, MVC Nhibernate Knockoutjs
-Познавање на англиски јазик.

Опис на работното место:

-Одржување на софтверска апликација за располагање со ствари во сопственост на локалните самоуправи
-Развој на апликации базирани на функционална и техничка спецификација;
-Учество во проекти за развој на софтвер;
-Предлагање и имплементација иновативни решенија во работењето;
-Учество во развој на софтверски решенија наменети за крајните корисници;
-Организација и координација на имплементација на постојни верзии на апликации согласно план;
-Подготовка на техничка функционална спецификација за имплементација на нови софтверски решенија;
-Подготовка на технички упатства за софтверски апликации и примена на ИКТ стандарди во работење на организација;
-Поддршка и одржување на постојните и новите софтверски решенија.

Способности и вештини:
Комуникациски вештини, самоиницијативност и проактивност, висок степен на креативност и флексибилност, аналитичност, способност за решавање на проблеми, тимска работа, способност за работа под притисок, посветеност кон работата.

4. Начин на спроведување на избор на кандидат
Писмен испит за тестирање на знаење во кој ќе се содржат прашања и задачи од областите опишани како напредни, кој ќе се одржи на 21. 07. 2017 со почекот во 12. 00 часот во 3EJIC.
Интервју.

5. Месечна плата: 30. 783, 00 МКД

Биографија, најмалку една препорака и писмото за интерес да се достават до среда 19. 07. 2017, на адреса:
ЗЕЛС, Копенхагенска бр. 5, Поштенски фах 32, 1000, Скопје или на contact@zels. org. mk. Само селекгираии кандидати ќе бидат поканети на интервју. Ве молиме без телефонски јавувања.

Активен до: 19.07.2017

Продолжува на наредната страна.........