Младите скопјани ќе добијат субвенција од 50% за купување електричен тротинет

Во насока на стимулирање на младите лица да користат алтернативен и еколошки начин за превоз, Советот на Град Скопје на Влера одржаната седница донесе одлуки за субвенционирање на млади лица, за набавка на електрични тротинети и велосипеди. 

Со одлуките за првпат се предвидуваат субвенции за млади лица, на возраст до 29 години, кои се жители на Град Скопје.

Со првата одлука Градот Скопје ќе субвенционира купување на електрични тротинети за млади лица. Максималниот износ за поединечна субвенција за купување електричен тротинет по лице се утврдува во износ од 50% од вредноста на електричниот тротинет, но не повеќе од 8.000,00 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход. 

Со втората одлука Градот Скопје ќе субвенционира купување на велосипеди за млади лица.