Изгласани новите членови на Одборот за доделување на државната награда „22 Ноември”

Денеска се одржа 20. седница на собраниската Комисија за прашања на изборите и именувањата, при што за нов претседател на Одборот за доделување на државната награда „22 Ноември“, е изгласан досегашниот член на Одборот, Абдурауф Пруси. 

Пруси доаѓа на местото на досегашниот претседател на Одборот Етем Азири, кој поради лични причини побарал да биде повлечен од функцијата.

За нови членови на овој Одбор беа изгласани Соња Ивановска од Филолошкиот факултет при УКИМ и Џејлане Арифи, дипломиран професор по Природно-математички науки, по предлог на Министерсвото за култура.

Дневниот ред на оваа седница на Комисијата беше дополнет со уште три точки – со Предлог-одлуката за утврдување на висината на надоместот на претседателот и членовите на националниот совет за високо образование и научна-истражувачка дејност и  на претседателот и членовите на работните тела на комисиите; Утврдување предлог-одлуката за изменување на Одлуката за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „23 Октомври“ и донесување на нов Деловник на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Северна Македонија.

За овие точки дополнително ќе се расправа откако ќе бидат доставени материјали.