Државниот архив со повик до приватни иматели за подарување архивски материјал

Државниот архив ги повикува сите граѓани кои имаат архивски материјал (документација) да покажат општествена одговорност и да го подарат на оваа институција која се грижи за колективната меморија и историското минато.

-На приватните иматели (или правни наследници) им се нуди можност да подарат архивски материјал, кој е од особено значење за националната и локалната историја, како и за општествено-политичкиот, стопанскиот и културниот живот во минатото. На подарениот архивски материјал во Државниот архив и неговите одделенија му се обезбедува соодветно сместување, физичко-техничка заштита, стручно-научно истражување, проучување и обработка, како и негово користење за научни цели, соопшти Државниот архив. 

Архивскиот материјал наменет за подарување се категоризира според неколку критериуми меѓу кои единственост, реткост и неповторливост на архивскиот материјал, сочуваност, изворност и авторство. Имателите и создавачите на архивски материјал се категоризираат според времето, местото, улогата во функционирањето во државниот, политичкиот, стопанскиот и културниот живот. Од подарените архивски материјали ќе се формираат архивски фондови, кои во иднина ќе им бидат достапни на истражувачите и од нив ќе произлегуваат вредни изданија од областа на политичката историја, историја на секојдневниот живот, културната историја и сл.

Сите заинтересирани може да се обратат на телефонскиот број 02/3237-211 локали 121 и 122, директно во Државниот архив, кеј „Димитар Влахов“ бр. 19 во Скопје или на следните e-mail адреси: ljupka.andov@arhiv.gov.mkmarjan.gijovski@arhiv.gov.mk.

Информации за подарување архивски материјал може да се добијат и во одделенијата на Државниот архив во Скопје, Тетово, Охрид, Битола, Прилеп, Струмица, Штип, Велес и Куманово, чии контакт-информации може да се најдат на веб-страницата www.arhiv.mk .