Оглас за вработување во ЈСП

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи пречистен текст (сл. весник 167/2015), a во врска со Одлуката бр. 021669/1 од 25. 12. 2014 година за прием на работници на определено време во траење од 12 месеци:

ЈСП СКОПЈЕ објавува ЈАВЕН ОГЛАС

I. За обезбедување потреба од работници на неопределено време за вршење на работи на следните работни места:

Посебни услови:

1 Помлад контролор четири (4) извршители
стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, со или без работно искуство;
Комуникативност, коректност, способност за решавање конфликти;
Распоред на работно време во смени, од 05, 00 13, 00; 11, 00 19, 00 и од 15, 30 23, 00 часот;
Неделно работно време 40 работни часа Основна нето плата 13. 280, 00 денари.

2. Помлад возач на автобус во јавен превоз четириесет (40) извршители
стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, со или без работно искуство;
Возачка дозвола Д категорија Комуникативност, коректност, способност за решавање конфликти;
Распоред на работно време во смени, од 05, 00 11, 00; 11, 00 17, 00; 17, 0023, 00; 23, 00 05, 00 часот.
Неделно работно време 40 работни часа Основна нето плата 15. 848, 00 денари.

3. Продавач на билети еден (1) извршител
стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, со или без работно искуство;
Комуникативност, коректност, способност за решавање конфликти; Распоред на работно време во смени, од 06, 00 13, 00; 12, 30 19, 30 Неделно работно време 40 работни часа Основна нето плата 14. 628, 00 денари.

4. Евидентичар на налози еден (1) извршител
стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, со или без работно искуство;
Комуникативност, коректност, способност за решавање конфликти; Распоред на работно време од 08, 00 1 6, 00 часот, Неделно работно време 40 работни часа Основна нето плата 16. 628, 00 денари

5. Помлад машинист двајца (2) извршители
стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, со или без работно искуство;
сетификат за ракување и одржување на жичара Комуникативност, коректност, способност за решавање конфликти;
Распоред на работно време во смени, од 08, 00 15, 00; 1 1, 00 18, 00 часот Неделно работно време 40 работни часа Основна нето плата 15. 911, 00 денари

6. Помлад диспечер двајца (2) извршители
стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, со или без работно искуство.
Комуникативност, коректност, способност за решавање конфликти; Распоред на работно време во смени, од 04, 3011, 00; 11, 0017, 30; 17, 3024, 00 часот Неделно работно време 40 работни часа Основна нето плата 15. 531, 00 денари

7. Хигиеничар шест (6) извршител
Основно образование, без работно искуство;
Дневно работно време од 06, 0013, 00 часот; Неделно работно време 40 работни часа; Основна нето плата 1 1 .743, 00 денари.

8. Работник за обезбедување двајца (2) извршители
стекнато најмалку ниво на квалификации 111, 1 80 кредити според ЕЦВЕТ или тригодишно средно образование, со или без работно искуство;
Лиценца за обезбедување на имот и лица; Распоред на работно време во смени, од 06, 00 14, 00; 14, 00 22, 00; 22, 00 06, 00 часот;
Неделно работно време 40 работни часа; Основна нето плата 13. 280, 00 денари.

9. Оператор за радиотелекомуникациски мрежи, компјутерски мрежи и телефони двајца (2) извршители
стекнато најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според ЕЦВЕТ или тригодишно средно образование електроника/електротехника и електроника и телекомуникации, со или без работно искуство;
Дневно работно време од 08, 0016, 00 часот; Неделно работно време 40 работни часа; Основна нето плата 15. 404, 00 денари.

10. Сервисен одржувач на автобуски стојалишта еден (1) извршител
стекнато најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според ЕЦВЕТ или тригодишно средно образование, со или без работно искуство;
Дневно работно време од 07, 00 15, 00 часот; Неделно работно време 40 работни часа; Основна нето плата 15. 404, 00 денари.

1 1. Самостоен референт Главен магационер еден (1) извршител
стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, со или без работно искуство;
Комуникативност, коректност, способност за решавање конфликти; Распоред на работно време од 08, 00 16, 00 часот Неделно работно време 40 работни часа Основна нето плата 18. 019, 00 денари

12. Помлад референт за внатрешна контрола еден (1) извршител
стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, со или без работно искуство;
Комуникативност, коректност, способност за решавање конфликти; Распоред на работно време од 08, 00 1 6, 00 часот Неделно работно време 40 работни часа Основна нето плата 14. 628, 00 денари

13. Помлад соработник сметководител еден (1) извршител
стекнато најмалку ниво на квалификации 180 кредити според ЕКТС или VIB степен Економски науки, со или без работно искуство;
Комуникативност, коректност, способност за решавање конфликти; Распоред на работно време од 08, 00 1 6, 00 часот Неделно работно време 40 работни часа Основна нето плата 19. 367, 00 денари

14. Помлад соработник за пресметка на плати еден (1 извршител)
стекнато најмалку ниво на квалификации 180 кредити според ЕКТС или VIB степен Економски науки, со или без работно искуство;
Комуникативност, коректност, способност за решавање конфликти; Распоред на работно време од 08, 00 1 6, 00 часот Неделно работно време 40 работни часа Основна нето плата 19. 367, 00 денари

15. Помлад соработник за финансии еден (1) извршител
стекнато најмалку ниво на квалификации 180 кредити според ЕКТС или VIB степен Економски науки, со или без работно искуство;
Комуникативност, коректност, способност за решавање конфликти; Распоред на работно време од 08, 00 1 6, 00 часот Неделно работно време 40 работни часа Основна нето плата 19. 367, 00 денари

16. Помлад соработник за правни работи еден (1) извршител
стекнато најмалку ниво на квалификации 180 кредити според ЕКТС или VIB степен Правни науки, со или без работно искуство;
Комуникативност, коректност, способност за решавање конфликти; Распоред на работно време од 08, 00 16, 00 часот Неделно работно време 40 работни часа Основна нето плата 19. 367, 00 денари

17. Помлад соработник за управување со човечки ресурси еден (1) извршител
стекнато најмалку ниво на квалификации 180 кредити според ЕКТС или VIB степен правни науки, политички науки или организациони науки и управување со, со или без работно искуство;
Комуникативност, коректност, способност за решавање конфликти; Распоред на работно време од 08, 00 16, 00 часот Неделно работно време 40 работни часа Основна нето плата 19. 367, 00 денари

18. Помлад соработник за продажба еден (1) извршител
стекнато најмалку ниво на квалификации 180 кредити според ЕКТС или VIB степен Економски науки или организациони науки и управување со, со или без работно искуство;
Комуникативност, коректност, способност за решавање конфликти; Распоред на работно време од 08, 00 1 6, 00 часот Неделно работно време 40 работни часа Основна нето плата 19. 367, 00 денари

19. Советник за односи со јавност и меѓународна соработка еден (1) извршител
стекнато најмалку ниво на квалификации 240 кредити според ЕКТС или VII/ 1 степен економски науки, етнологија или новинарство, со најмалку три години работно искуство во струката;
Комуникативност, коректност, способност за решавање конфликти; Распоред на работно време од 08, 00 16, 00 часот Неделно работно време 40 работни часа Основна нето плата 21. 871 ,00 денари

20. Советник за судски постапки еден 1 извршител
стекнато најмалку ниво на квалификации 240 кредити според ЕКТС или VII/ 1 степен правни науки, положен правосуден испит, со најмалку три години работно искуство во струката
Комуникативност, коректност, способност за решавање конфликти; Распоред на работно време од 08, 00 1 6, 00 часот Неделно работно време 40 работни часа Основна нето плата 21. 871 ,00 денари

Со пријавите по огласот кандидатите треба да достават:
Кратка биографија (CV)
Уверение за државјанство (копија)
Диплома за завршено образование (заверена на нотар)

II. Огласот трае 5 (пет) работни дена од денот на објавувањето на огласот.

III. Изборот ќе се изврши во рок од 30 (триесет) дена од денот на завршување на огласот.

IV. Некомплетните и ненавремено доставени пријави нема да се земаат во предвид при разгледувањето.

V. Пријавитге со бараната документација да се достави во архивата на ЈСП СКОПЈЕ на бул. Александар Македонски бр. 10, Скопје контакт телефон 3174264 лок 106 лице за контакт Александра Бошковска.

Краен рок за пријавување: 08.01.2016

nike air max 1 sale