Неделен преглед на средно-дневните мерења на емисиите од главните емисиони точки на Цементарница УСЈЕ

Цементарница УСЈЕ редовно објавува неделен преглед на средно-дневните мерења на емисиите од главните емисиони точки на Цементарницата.

Во прилог е прегледот на емисии од последниве седум дена (04.10.2019 – 09.10.2019).